Światowy Dzień Czytania Tolkiena

25 marca w naszej szkole obchodziliśmy Światowy Dzień Czytania Tolkiena. Z tej okazji biblioteka szkolna zaprosiła klasy drugie do wspólnego czytania „Hobbita”.

Uwaga miłośnicy Tolkiena

Uwaga! Uwaga!

Biblioteka szkolna zaprasza do uczestnictwa w krzyżówkowym konkursie czytelniczym pt. „Wędrówki pewnego Hobbita”.

Krzyżówki do pobrania w bibliotece lub na tablicy ogłoszeń. Wypełnione krzyżówki prosimy dostarczyć do biblioteki do dnia 25 marca 2019 r.

Serdecznie zapraszamy miłośników Tolkiena i nie tylko :)

hobbit

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

Październik 2018 – to Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych.

Z tej okazji biblioteka szkolna przygotowała dla Was małą wystawkę pt. „Magia książki, magia słowa. Książka w poezji i malarstwie.”

Zapraszamy do jej obejrzenia.

Godziny pracy biblioteki

Godziny pracy biblioteki

                   Poniedziałek  8.00 – 15.00

                   Wtorek            8.00 – 15.30

                   Środa               8.00 – 15.00

                   Czwartek         8.00 – 15.00

                   Piątek              8.00 – 14.30

 

Uwaga !!!

Zapraszamy wszystkich czytelników do korzystania z biblioteki podczas ferii zimowych:

16.01.2019 r.

23.01.2019 r. 

w godz. 10.00 – 12.00

i w wakacje:

28.06.2019 r.

3.07.2019 r.

26.08.2019 r.

29.08.2019 r.

w godz. 10.00 – 12.00

Regulamin biblioteki

REGULAMIN BIBLIOTEKI

ZESPOŁU SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH

W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

 1. Biblioteka gromadzi i udostępnia zbiory zgodnie z kierunkiem kształcenia
  i potrzebami szkoły, tj. przede wszystkim lektury szkolne, podręczniki, literaturę pedagogiczną i informacyjną, literaturę piękną i popularnonaukową, czasopisma, programy edukacyjne na kasetach video i płytach CD i DVD.
 2. Biblioteka służy wszystkim uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły, a także rodzicom uczniów.
 3. Informacje o godzinach otwarcia  biblioteki podane są na drzwiach wejściowych.
 4. W bibliotece  obowiązuje cisza , nie wolno wnosić do biblioteki jedzenia i picia.
 5. Ze zbiorów biblioteki korzystać można:
  -wypożyczając je do domu (lektury szkolne, literatura piękna, książki popularnonaukowe, prace dyplomowe uczniów)
  -czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, prasa).
 6. Czytelnik może wypożyczać książki tylko na swoje nazwisko.
 7. Książki wypożyczonej nie można przekazywać osobom trzecim.
  8.Czytelnicy mogą jednorazowo wypożyczyć trzy książki na okres nie dłuższy niż 30 dni, ale w uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może zwiększyć liczbę  wypożyczeń z podaniem terminu zwrotu.
 1. Biblioteka umożliwia wypożyczenia na okres ferii zimowych i wakacji. Ustala się
  dwa dni w czasie ferii zimowych i 4 dni podczas wakacji. Godziny dyżurów podaje się do wiadomości każdego roku we wrześniu.
 2. Zbiory specjalne (kasety video, płyty CD i DVD) wypożyczane są tylko
  nauczycielom.
 3. Ze zbiorów specjalnych (kasety video, płyty CD i DVD) uczniowie mogą korzystać
  na miejscu.
 4. Książki z księgozbioru podręcznego oraz czasopisma nie są wypożyczane do
  domu, można z nich korzystać tylko na miejscu.
 5. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki czytelnik jest zobowiązany
  zwrócić taką samą pozycję lub inną wskazaną przez bibliotekarza.
  14. W razie zagubienia jednego woluminu książki wielotomowej czytelnik odkupuje
  całość dzieła.
  15.Uczniowie i nauczyciele opuszczający szkołę zobowiązani są do zwrotu książek
  i innych materiałów do biblioteki.
  16.Rozliczenie ucznia z biblioteką potwierdza bibliotekarz na karcie obiegowej
  swoim podpisem i pieczęcią biblioteki.
  17.W bibliotece zabrania się używania telefonów komórkowych.

„Dobry start”

Rusza kampania informacyjno-promocyjna
rządowego programu „Dobry Start”
– 300 zł dla każdego ucznia

 

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na każde, rozpoczynające rok szkolny dziecko do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole mogą otrzymać świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Mogą to zrobić rodzice dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje , które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”(urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej), właściwe dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie. W przypadku powiatów świadczenia będą realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca online za pośrednictwem strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia droga tradycyjną (papierową).

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny świadczenie zostanie przyznane nie później niż do 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach instytucje będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Ważne! Złożenie wniosku o świadczenie „Dobry Start” w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż  do 30 września.