Ważne informacje – egzamin maturalny!

Szanowni Maturzyści,

informujemy, że egzamin maturalny z:

 • języka polskiego (poziom podstawowy) – 08.06.2020, godz.9.00,
 • matematyki (poziom podstawowy) – 09.06.2020, godz. 9.00,
 • języka angielskiego (poziom podstawowy) – 10.06.2020, godz.9.00

będzie odbywał się równolegle w dwóch salach (tj. sali gimnastycznej i sali konferencyjnej).

Zdający stawiają się na egzamin o godz. 8.00 według poniższego podziału:

08.06.2020, godz. 9.00 język polski (poziom podstawowy) – 83 osoby

sala gimnastyczna  (50 osób)

sala konferencyjna  (33 osoby)

09.06.2020, godz. 9.00 matematyka (poziom podstawowy) – 89 osób

sala gimnastyczna  (50 osób)

sala konferencyjna  (39 osób)

10.06.2020 godz. 9.00 język angielski (poziom podstawowy) – 64 osoby

sala gimnastyczna  (40 osób)

sala konferencyjna  (24 osoby)

Pozostałe egzaminy odbywają się zgodnie z harmonogramem umieszczonym na stronie szkoły.

Szczegóły powiązania sal egzaminacyjnych z danymi osobowymi należy szukać w wiadomościach w Librusie.

WYTYCZNE – Egzamin Maturalny:

 1. Zdający stawia się godzinę przed rozpoczęciem egzaminu (8.00/13.00) z podpisanym przez siebie oświadczeniem absolwenta  – DRUK OŚWIADCZENIA – otwórz link.
 2. Zdający nie powinien wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 3. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 4. Czekając na wejście do szkoły lub sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5m) oraz mają zakryte usta i nos.
 5. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
 • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,

 • wychodzi do toalety,

 • kończ pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali.

 1. Zdający ma prawo przynieść na egzamin małą butelkę (0,5 l) wody niegazowanej.

PROCEDURY ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA ZSG w GORZOWIE WIELKOPOLSKIM W OKRESIE EPIDEMII COVID-19

Podstawa prawna: Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej

I ZASADY OGÓLNE

 • Od 01.06.2020 r. uczniowie mogą brać udział w konsultacjach przedmiotowych organizowanych na terenie szkoły.
 • W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2. Przy określaniu liczby uczniów w grupie należy uwzględnić także rodzaj niepełnosprawności uczniów.

Czytaj więcej w PDF…

KONSULTACJE PRZEDMIOTOWE OD 01.06.2020 [dla klas I – III]

 1. UCZEŃ, KTÓRY CHCE SKORZYSTAĆ Z KONSULTACJI PRZEDMIOTOWYCH, MA OBOWIĄZEK POINFORMOWAĆ DANEGO NAUCZYCIELA NAJPÓŹNIEJ DZIEŃ PRZED PLANOWANYMI ZAJĘCIAMI DO GODZINY 1500 ORAZ ZASTOSOWAĆ SIĘ DO OBOWIĄZUJĄCYCH WYTYCZNYCH.
 2. UCZEŃ NIEPEŁNOLETNI MA OBOWIĄZEK PRZYJŚĆ NA KONSULTACJE Z PODPISANYM PRZEZ RODZICÓW/PRAWNYCH  OPIEKUNÓW OŚWIADCZENIEM (DRUK OŚWIADCZENIA ZNAJDUJE SIĘ DO POBRANIA NA STRONIE SZKOŁY).
 3. UCZEŃ PEŁNOLETNI MA OBOWIĄZEK PRZYJŚĆ NA KONSULTACJE Z PODPISANYM PRZEZ SIEBIE OŚWIADCZENIEM (DRUK OŚWIADCZENIA ZNAJDUJE SIĘ DO POBRANIA NA STRONIE SZKOŁY).

HKP_1

HKP_2

 

Oświadczenie – uczeń niepełnoletni

Oświadczenie – uczeń pełnoletni