HARMONOGRAM PRZEBIEGU SESJI POPRAWKOWEJ EGZAMINU MATURALNEGO w roku szkolnym 2018/2019 w Technikum nr 3 w Zespole Szkół Gastronomicznych w Gorzowie Wlkp.

 

CZEŚĆ  PISEMNA

 

Lp. Data Godzina rozpoczęcia Przedmiot

 

Nr sali Liczba zdających
1. 20.08.2019 900 matematyka 23 11 (N)* + 2(S)*
2. 20.08.2019 900 język polski 23 1(N)*
3. 20.08.2019 900 język angielski 21 1(N)*

*N – ,,nowa” formuła; S – ,,stara” formuła

 

CZEŚĆ USTNA

 

Lp. Data Godzina rozpoczęcia Przedmiot

 

Nr sali Liczba zdających
1. 21.08.2019 900 język angielski 21 2(N)*

 

 

Zdający mają obowiązek stawić się w szkole 30 minut  przed rozpoczęciem egzaminu pisemnego.

 

Harmonogram – PDF

„Giełda używanych podręczników” w roku szkolnym 2019/ 2020

UWAGA UCZNIOWIE !

„Giełda używanych podręczników” w roku szkolnym 2019/ 2020

odbędzie się w nowej formule.

   W pierwszym tygodniu września od 4.09.2019r. do 6.09.2019r.  w sali gimnastycznej przygotowane będą stoiska dla sprzedających i kupujących używane podręczniki. Uczniowie będą mogli dokonywać transakcji bezpośrednio między sobą. Szczegółowe informacje (godziny trwania giełdy) zostaną podane na początku roku szkolnego (2.09.2019).

STYPENDIUM SZKOLNE DLA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.
Termin składania wniosków od 1 do 15 września danego roku…

Czytaj więcej w PDF…

Organizacja spotkań z rodzicami 03.06.2019r. (poniedziałek)

Organizacja spotkań z rodzicami

03.06.2019r. (poniedziałek)

1615– zebranie Rady rodziców -sala nr 1

1700– spotkania z wychowawcami

1730-1830 dyżury nauczycieli

Plan spotkań z wychowawcami

klasa

gabinet

klasa

gabinet

klasa

gabinet

1a

12

3a

11

1c

17

1b

15

3b

10

2c

8

1h

23

3h

9

3c

18

2a

1

1k

2

2b

20

2k

19

2h

21

3k

7

Plan dyżurów

Gabinet nr 1

parter

Gabinet nr 2 parter

Gabinet nr 21 parter koło sali gimnastycznej

Gabinet nr 7

I piętro

Nauczyciele przedmiotów zawodowych

Nauczyciele przedmiotów humanistycznych

Nauczyciele przedmiotów matematyczno- przyrodniczych

Nauczyciele języków obcych

Do państwa dyspozycji są również:

Kierownik Szkolenia Praktycznego p. E.Palicka (parter koło sekretariatu)
administrator Librus-Synergia p. K.Bednarek ( czytelnia)
pedagog szkolny p. W.Krych-Szydłowska (parter koło sekretariatu)

Jesteśmy Lubuską Szkołą Europejską!!!

Jesteśmy Lubuską Szkołą Europe­jską!!! Tytuł ten otrzy­mal­iśmy, zwycięża­jąc w konkur­sie ogłos­zonym przez Urząd Marsza­łkowski Wojew­ództwa Lubuskiego w Zielonej Górze, z okazji 15. rocznicy wstąpi­enia Pol­ski do Unii Europe­jskiej. Jego celem było wyłonie­nie najak­ty­wniejszych szkół w real­iza­cji pro­jek­tów unijnych.

„Lubuska Szkoła Europejska” – celem konkursu jest promocja najbardziej europejskich szkół z województwa lubuskiego, które wyróżniły się aktywnością w realizacji projektów z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej. Przedmiotem konkursu jest informacja na temat liczby projektów współfinansowanych ze środków UE, w których uczestniczyła szkoła.

Miejsce I – Zespół Szkół Gastronomicznych w Gorzowie WLKP.