Regulamin biblioteki

REGULAMIN BIBLIOTEKI

ZESPOŁU SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH

W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

 1. Biblioteka gromadzi i udostępnia zbiory zgodnie z kierunkiem kształcenia
  i potrzebami szkoły, tj. przede wszystkim lektury szkolne, podręczniki, literaturę pedagogiczną i informacyjną, literaturę piękną i popularnonaukową, czasopisma, programy edukacyjne na kasetach video i płytach CD i DVD.
 2. Biblioteka służy wszystkim uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły, a także rodzicom uczniów.
 3. Informacje o godzinach otwarcia  biblioteki podane są na drzwiach wejściowych.
 4. W bibliotece  obowiązuje cisza , nie wolno wnosić do biblioteki jedzenia i picia.
 5. Ze zbiorów biblioteki korzystać można:
  -wypożyczając je do domu (lektury szkolne, literatura piękna, książki popularnonaukowe, prace dyplomowe uczniów)
  -czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, prasa).
 6. Czytelnik może wypożyczać książki tylko na swoje nazwisko.
 7. Książki wypożyczonej nie można przekazywać osobom trzecim.
  8.Czytelnicy mogą jednorazowo wypożyczyć trzy książki na okres nie dłuższy niż 30 dni, ale w uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może zwiększyć liczbę  wypożyczeń z podaniem terminu zwrotu.
 1. Biblioteka umożliwia wypożyczenia na okres ferii zimowych i wakacji. Ustala się
  dwa dni w czasie ferii zimowych i 4 dni podczas wakacji. Godziny dyżurów podaje się do wiadomości każdego roku we wrześniu.
 2. Zbiory specjalne (kasety video, płyty CD i DVD) wypożyczane są tylko
  nauczycielom.
 3. Ze zbiorów specjalnych (kasety video, płyty CD i DVD) uczniowie mogą korzystać
  na miejscu.
 4. Książki z księgozbioru podręcznego oraz czasopisma nie są wypożyczane do
  domu, można z nich korzystać tylko na miejscu.
 5. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki czytelnik jest zobowiązany
  zwrócić taką samą pozycję lub inną wskazaną przez bibliotekarza.
  14. W razie zagubienia jednego woluminu książki wielotomowej czytelnik odkupuje
  całość dzieła.
  15.Uczniowie i nauczyciele opuszczający szkołę zobowiązani są do zwrotu książek
  i innych materiałów do biblioteki.
  16.Rozliczenie ucznia z biblioteką potwierdza bibliotekarz na karcie obiegowej
  swoim podpisem i pieczęcią biblioteki.
  17.W bibliotece zabrania się używania telefonów komórkowych.