INFORMACJA DOTYCZĄCA MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2016.

Szkoła prowadzi zajęcia ukierunkowane na promowanie zdrowego stylu życia i zmniejszanie rozmiarów zjawiska uzależnienia od alkoholu oraz przeciwdziałanie problemom związanym z nadużywaniem napojów alkoholowych, dzięki wsparciu w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016.