CZAS NA ZDROWIE

Projekt „Czas na zdrowie” ma formę międzyszkolnej rywalizacji zespołowej.  Składa się z dwóch etapów:
1. Rozgrzewka  to etap przygotowawczy. Polega na powołaniu 10-osobowego zespołu, zdobyciu wiedzy z zakresu zdrowego stylu życia, wypromowaniu go w szkole i w środowisku lokalnym.
2. Festyn Zdrowia polega na organizacji ogólnoszkolnego Festynu Zdrowia.

W tym roku Festyn Zdrowia połączyliśmy ze szkolnym Dniem Sportu. Poza poczęstunkiem, uczennice klasy 1b udzielały informacji o prawidłowym stylu życia i zaaranżowały salę kinową,w której prezentowano filmy edukacyjne o tematyce prozdrowotnej.

wp_20160601_12_46_03_pro wp_20160607_10_09_48_pro wp_20160607_10_10_11_pro wp_20160607_11_15_05_pro

Bądź aktywny, jedz zdrowo, pokonaj cukrzycę.

wp_20160520_12_44_00_prowp_20160520_10_06_26_prowp_20160520_10_05_36_prowp_20160520_10_06_31_pro

20 maja na terenie gorzowskiego Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej została zorganizowana akcja „Bądź aktywny, jedz zdrowo – pokonaj cukrzycę”. Nasza szkoła była  jednym z organizatorów. Uczniowie ZSG serwowali dietetyczne wypieki o niskim indeksie glikemicznym, które wcześniej  przygotowali. Młodzież  miała  również okazję uczestniczyć w wykładach dotyczących tematu przewodniego oraz skorzystać z bezpłatnych pomiarów poziomu cukru we krwi, ciśnienia tętniczego oraz tkanki tłuszczowej.

Regulamin korzystania z Internetu w bibliotece szkolnej

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETU
W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

1. Z Internetu można korzystać tylko do celów dydaktycznych.
2. Internet jest dostępny dla wszystkich uczniów i nauczycieli podczas przerw międzylekcyjnych oraz po zajęciach.
3. Uczniowie mogą korzystać z Internetu jedynie pod opieką nauczyciela.
4. Zasobami sprzętowymi i programowymi zarządza administrator .
5. Osoby zachowujące się głośno, łamiące regulamin biblioteki
i ICIM zostaną wyproszone z biblioteki.
6. Zabrania się przeglądania materiałów o treści sprzecznej
z ogólnie przyjętymi normami moralnymi (m.in. plików pornograficznych).
7. Zabrania się instalowania na dyskach lokalnych komputerów znajdujących się w bibliotece oprogramowania przyniesionego
z zewnątrz.
8. Składowanie własnych i usuwanie istniejących na dyskach twardych plików, jest niedozwolone.
9.Niedozwolone jest dokonywanie przez użytkowników
jakiegokolwiek przekonfigurowania sprzętu i samowolne
manipulowanie sprzętem.
10.W trosce o ochronę antywirusową i poprawną pracę systemu,
zabrania się samowolnego używania własnych przenośnych
nośników pamięci.
11.Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody
spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu
komputerowego.

Regulamin Internetowego Centrum Informacji Mulimedialnej

REGULAMIN
INTERNETOWEGO CENTRUM
INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ

1. ICIM służy uczniom jako źródło wiedzy i informacji (przeglądanie programów edukacyjnych, wyszukiwanie informacji w sieci Internet).
2. Pierwszeństwo w korzystaniu z komputerów mają osoby realizujące konkretny temat.
3. Z komputera mogą korzystać nieodpłatnie wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły
oraz rodzice uczniów w godzinach pracy biblioteki.
4. Uczniowie mają prawo korzystać z ICIM w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.
5. Zasobami sprzętowymi i programowymi zarządza administrator.
6. Z ICIM korzystać można tylko za zgodą nauczyciela bibliotekarza.
7. Bez zgody bibliotekarza nie można zmieniać stanowiska komputerowego, ani sposobu logowania.
8. Przy stanowisku komputerowym pracuje jedna osoba.
9. Zabrania się korzystania z komputerów w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i w jakikolwiek sposób naruszających polskie prawo.
10. NIE WOLNO instalować na dyskach komputerów oprogramowania przyniesionego
z zewnątrz.
11. NIE WOLNO wykonywać żadnych połączeń technicznych bez zgody nauczyciela bibliotekarza (np. rozłączyć kabli zasilających).
12. NIE WOLNO przeglądać materiałów o treści sprzecznej z ogólnie przyjętymi normami moralnymi (np. plików pornograficznych).
13. NIE WOLNO składować własnych oraz usuwać istniejących na dyskach twardych plików.
14. W trosce o ochronę antywirusową i poprawną pracę systemu, zabrania się samowolnego używania przenośnych nośników pamięci i pracy z pocztą elektroniczną.
15. Z nagrywarki CD-ROM można korzystać po uzyskaniu zgody opiekuna ICIM.
16. Nieprawidłowości w pracy komputera należy zgłaszać nauczycielowi bibliotekarzowi.
17. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu komputerowego.
18. Za naruszenie regulaminu będą stosowane kary (np. zakaz korzystania z komputera przez określony czas).
19. W przypadku dużej liczby chętnych do korzystania, czas pracy przy komputerze będzie ograniczony.
20. W ICIM zabrania się używania telefonów komórkowych.
21. Wykorzystywanie ICIM w celach innych niż naukowe jest niedopuszczalne.

Regulamin Biblioteki

REGULAMIN BIBLIOTEKI
ZESPOŁU SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
1. Biblioteka gromadzi i udostępnia zbiory zgodnie z kierunkiem kształcenia
i potrzebami szkoły, tj. przede wszystkim lektury szkolne, podręczniki, literaturę pedagogiczną i informacyjną, literaturę piękną i popularnonaukową, czasopisma, programy edukacyjne na kasetach video i płytach CD i DVD.
2. Biblioteka służy wszystkim uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
a także rodzicom uczniów.
3. Informacje o godzinach otwarcia biblioteki podane są na drzwiach wejściowych.
4. W bibliotece obowiązuje cisza , nie wolno wnosić do biblioteki jedzenia i picia.
5. Ze zbiorów biblioteki korzystać można:
– wypożyczając je do domu (lektury szkolne, literatura piękna, książki
popularnonaukowe, prace dyplomowe uczniów)
– czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, prasa).
6. Czytelnik może wypożyczać książki tylko na swoje nazwisko.
7. Książki wypożyczonej nie można przekazywać osobom trzecim.
8. Czytelnicy mogą jednorazowo wypożyczyć trzy książki na okres nie dłuższy niż 30 dni, ale w uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może zwiększyć liczbę wypożyczeń z podaniem terminu zwrotu.
9. Zbiory specjalne (kasety video, płyty CD i DVD) wypożyczane są tylko nauczycielom.
10. Ze zbiorów specjalnych (kasety video, płyty CD i DVD) uczniowie mogą korzystać na miejscu.
11. Książki z księgozbioru podręcznego oraz czasopisma nie są wypożyczane do domu, można z nich korzystać tylko na miejscu.
12. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki czytelnik jest zobowiązany zwrócić taką samą pozycję lub inną wskazaną przez bibliotekarza.
13. W razie zagubienia jednego woluminu książki wielotomowej czytelnik odkupuje całość dzieła.
14. Wszystkie wypożyczone przez czytelników książki powinny być zwrócone
w terminie do dwóch tygodni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
15. Uczniowie i nauczyciele opuszczający szkołę zobowiązani są do zwrotu książek
i innych materiałów do biblioteki.
16. Rozliczenie ucznia z biblioteką potwierdza bibliotekarz na karcie obiegowej swoim podpisem i pieczęcią biblioteki.
17. W bibliotece zabrania się używania telefonów komórkowych.