Projekt „Europejskie kompetencje szansą na sukces”

EU flag-Erasmus+_vect_POS

 

 

 

Projekt „Europejskie kompetencje szansą na sukces”

 

Po raz pierwszy uczniowie naszej szkoły z klas drugich i trzecich Technikum nr 3 kształcący się  w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik hotelarstwa mają szansę wyjechać  na czterotygodniową praktykę do Niemiec i Hiszpanii w ramach programu ERASMUS +.

Wniosek przygotowany został przez nauczycieli: M. Ciechanowicz – Budny i A. Ciupkę w ramach akcji Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego, KONKURS 2015.

 

Jednym z głównych wyzwań dla Polski i Europy jest poprawa sytuacji osób młodych na rynku pracy oraz bardziej intensywne wykorzystanie wsparcia finansowego i instrumentów UE w celu wspierania zatrudnienia młodzieży. Podstawowymi celami akcji są:

  • wspieranie uczestników kształcenia i doskonalenia zawodowego w zdobywaniu i wykorzystywaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji mających na celu ułatwienie rozwoju osobistego, możliwości zatrudnienia oraz uczestnictwa w Europejskim Rynku Pracy;
  • zwiększenie atrakcyjności kształcenia  i szkolenia zawodowego oraz mobilności poszczególnych osób oraz ułatwianie mobilności pracujących praktykantów.

Wsparcie udzielane jest poprzez dofinansowanie projektów realizowanych przez instytucje koordynujące, polegające na organizacji staży zagranicznych dla osób kształcących się i szkolących zawodowo

 

Projekt przewiduje wyjazd 48 uczniów (+ dwóch nauczycieli opiekunów) w/w klas na czterotygodniową praktykę do Walencji (Hiszpania) oraz do Lipska (Niemcy).

Pierwszy wyjazd zaplanowany został w dn. 04 – 31.10.2015 (dla 18 osób).

 

W ramach projektu zaplanowano:

  • przeszkolenie w trakcie zajęć z doskonalenia językowego, kulturowego i pedagogicznego
  • udział w wycieczkach (m.in.: Berlin, Poczdam,Walencja, Lipsk),
  • realizację filmu dokumentującego udział 48 osób w 4tyg zagranicznych praktykach zawodowych,
  • przygotowanie prezentacji przez uczestników w czasie warsztatów tematycznych,
  • stałą wystawę zdjęć obrazującą przebieg projektu na korytarzach szkolnych,
  • prezentacje przebiegu projektu na szkolnej stronie www.
  • udokumentowanie przebiegu praktyk w postaci 48 dzienniczków praktyk.

 

Przyznana kwota dofinansowania w wysokości 118 500 Euro pokrywa wszystkie koszty związane                          z planowanym stażem   w Hiszpanii i  Niemczech.

 

Celem projektu jest zdobycie kierunkowych umiejętności zawodowych podczas staży w firmach  działających w branży gastronomiczno – hotelarskiej, współpracujących z EUROPA: MOVILIDAD ESTUDIANTIL (E.M.E.) SL. (Hiszpania) oraz z VITALIS Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH  (Niemcy)

 

Podczas pobytu zagranicznego uczestnicy praktyk zdobędą zarówno specjalistyczne kompetencje zawodowe, jak i wiedzę z innego kraju, która pozwoli im lepiej kształtować drogę zawodową. Umiejętności    i zdolności będą rozwijane podczas praktycznej nauki zawodu zgodnie z metodyką niemiecką i hiszpańską pod nadzorem doświadczonych instruktorów.

 

Pobyt za granicą uświadomi uczniom inne warunki kulturowe oraz potrzebę znajomości języka obcego       na terenie Unii Europejskiej. Uczniowie poznają fachowe słownictwo w j. niemieckim i j.angielskim oraz będą posługiwać się  j. obcym zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Na zakończenie praktyki uczniowie otrzymają listy referencyjne od pracodawców i zaświadczenia potwierdzające nabyte umiejętności w formie dokumentu Europass Mobility i ECVET.

 

Czas trwania projektu zaplanowano na przestrzeni  VI.2015 r. – V.2017 r.