Projekt „Europejskie kompetencje szansą na sukces”

EU flag-Erasmus+_vect_POS

 

 

 

Projekt „Europejskie kompetencje szansą na sukces”

 

Po raz pierwszy uczniowie naszej szkoły z klas drugich i trzecich Technikum nr 3 kształcący się  w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik hotelarstwa mają szansę wyjechać  na czterotygodniową praktykę do Niemiec i Hiszpanii w ramach programu ERASMUS +.

Wniosek przygotowany został przez nauczycieli: M. Ciechanowicz – Budny i A. Ciupkę w ramach akcji Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego, KONKURS 2015.

 

Jednym z głównych wyzwań dla Polski i Europy jest poprawa sytuacji osób młodych na rynku pracy oraz bardziej intensywne wykorzystanie wsparcia finansowego i instrumentów UE w celu wspierania zatrudnienia młodzieży. Podstawowymi celami akcji są:

 • wspieranie uczestników kształcenia i doskonalenia zawodowego w zdobywaniu i wykorzystywaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji mających na celu ułatwienie rozwoju osobistego, możliwości zatrudnienia oraz uczestnictwa w Europejskim Rynku Pracy;
 • zwiększenie atrakcyjności kształcenia  i szkolenia zawodowego oraz mobilności poszczególnych osób oraz ułatwianie mobilności pracujących praktykantów.

Wsparcie udzielane jest poprzez dofinansowanie projektów realizowanych przez instytucje koordynujące, polegające na organizacji staży zagranicznych dla osób kształcących się i szkolących zawodowo

 

Projekt przewiduje wyjazd 48 uczniów (+ dwóch nauczycieli opiekunów) w/w klas na czterotygodniową praktykę do Walencji (Hiszpania) oraz do Lipska (Niemcy).

Pierwszy wyjazd zaplanowany został w dn. 04 – 31.10.2015 (dla 18 osób).

 

W ramach projektu zaplanowano:

 • przeszkolenie w trakcie zajęć z doskonalenia językowego, kulturowego i pedagogicznego
 • udział w wycieczkach (m.in.: Berlin, Poczdam,Walencja, Lipsk),
 • realizację filmu dokumentującego udział 48 osób w 4tyg zagranicznych praktykach zawodowych,
 • przygotowanie prezentacji przez uczestników w czasie warsztatów tematycznych,
 • stałą wystawę zdjęć obrazującą przebieg projektu na korytarzach szkolnych,
 • prezentacje przebiegu projektu na szkolnej stronie www.
 • udokumentowanie przebiegu praktyk w postaci 48 dzienniczków praktyk.

 

Przyznana kwota dofinansowania w wysokości 118 500 Euro pokrywa wszystkie koszty związane                          z planowanym stażem   w Hiszpanii i  Niemczech.

 

Celem projektu jest zdobycie kierunkowych umiejętności zawodowych podczas staży w firmach  działających w branży gastronomiczno – hotelarskiej, współpracujących z EUROPA: MOVILIDAD ESTUDIANTIL (E.M.E.) SL. (Hiszpania) oraz z VITALIS Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH  (Niemcy)

 

Podczas pobytu zagranicznego uczestnicy praktyk zdobędą zarówno specjalistyczne kompetencje zawodowe, jak i wiedzę z innego kraju, która pozwoli im lepiej kształtować drogę zawodową. Umiejętności    i zdolności będą rozwijane podczas praktycznej nauki zawodu zgodnie z metodyką niemiecką i hiszpańską pod nadzorem doświadczonych instruktorów.

 

Pobyt za granicą uświadomi uczniom inne warunki kulturowe oraz potrzebę znajomości języka obcego       na terenie Unii Europejskiej. Uczniowie poznają fachowe słownictwo w j. niemieckim i j.angielskim oraz będą posługiwać się  j. obcym zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Na zakończenie praktyki uczniowie otrzymają listy referencyjne od pracodawców i zaświadczenia potwierdzające nabyte umiejętności w formie dokumentu Europass Mobility i ECVET.

 

Czas trwania projektu zaplanowano na przestrzeni  VI.2015 r. – V.2017 r.

Zebranie z rodzicami klas II-IV

We wtorek 15.09.2015r.  odbędą się zebrania z rodzicami.

16:30 -w holu na parterze- spotkanie rodziców uczniów klas III i IV  z dyrekcją – informacja na temat egzaminów zewnętrznych;

17:00- spotkania z wychowawcami  wg poniższego harmonogramu:

klasa 2a-gab. 11;  klasa 2b-gab. 7;  klasa 2h-gab. 21;  klasa 2k-gab. 12;  klasa 2p- gab. 18;

klasa 3a- gab. 19;  klasa 3b- gab.1; klasa 3h- gab.20;  klasa 3k- gab.16; klasa 3p- gab. 9;

klasa 4a- gab. 2; klasa 4b- gab. 10; klasa 4h- gab. 15.

Kadra szkoły

​Kadra kierownicza​ szkoły

 • Dyrektor Zespołu Szkół Gastronomicznych mgr Małgorzata Pawłowska
 • Wicedyrektor mgr inż. Barbara Piotrowska
 • Kierownik Szkolenia Praktycznego mgr inż. Irena Wachowiak

Admin​​​istracja szkoły

 • ​Główna księgowa mgr Aleksandra Wowczko
 • Starsza księgowa mgr Justyna Borowy
 • Kierownik gospodarczy Mariola Żejmo
 • Sekretarz szkoły mgr Elżbieta Kretowicz

Kadra p​​edagogiczna w roku szkolnym 2017/2018

Lp. N​​azwisko i imię Przedmiot
1. Antosz Ewa pedagog
2. Bednarek Krystyna bibliotekarz
3. Bielecki Roman w-f, edukacja dla bezpieczeństwa
4. Ciechanowicz-Budny Małgorzata przedmioty zawodowe
5. Cierach Paweł w-f
6. Ciupka Anna przedmioty zawodowe
7. Czernik Renata  j.angielski
8. Dera Ewa przedmioty zawodowe
9. Dobkowicz Izabela  j. polski
10. Drozdowicz Grzegorz j.angielski
11.  Duszyńska Dagmara w-f
12. Firak Adam  religia
13. Jaworowicz Elżbieta bibliotekarz
14. Jodko Małgorzata przedmioty zawodowe
15. Kaczyńska Renata matematyka
16. Kisson Piotr  przedmioty zawodowe
17. Konieczny Marcin j.polski
18. Kruszakin Anna psycholog
19. Leszczyńska Teresa przedmioty zawodowe
20. Leśnicka Barbara j.angielski
21. Łażewska Sylwia przedmioty zawodowe
22.  Matusiak Jarosław informatyka, wf
23.  Matusik Barbara doradca zawodowy
24. Miśkiewicz Małgorzata   j.niemiecki
25. Nojberg Małgorzata przedmioty zawodowe
26. Parkoła Katarzyna  j.niemiecki
27. Pawlaczyk Małgorzata  j.niemiecki
28. Pawłowska Małgorzata dyrektor, matematyka
29. Piotrowska Barbara wicedyrektor, przedmioty zawodowe
30. Pocheć Katarzyna biologia, chemia
31. Podolski Tomasz   j.angielski
32. Przybyłka-Siwek Marzena przedmioty zawodowe
33. Puścizna Bogdan w-f
34. Rejniak Michał  przedmioty zawodowe
35. Rokicka-Ostrowska Anna  j.angielski
36. Salamon Paweł przedmioty zawodowe
37. Sobieraj Andrzej religia
38. Stachowiak Izabela przedmioty zawodowe
39. Startek Jolanta geografia, historia, podstawy przedsiębiorczości
40. Staszak-Szyszko Anna matematyka
41. Stelmarczyk Iwona j.niemiecki
42. Szkudlarek Dawid przedmioty zawodowe
43. Szwaluk Janina wych. do życia w rodzinie
44. Śliwiński Andrzej historia, wos
45. Tillmann Dawid  przedmioty zawodowe
46. Tomaszewska-Wroniak Magdalena  wiedza o kulturze
47.  Tynecka-Poradzińska Małgorzata matematyka
48. Wachowiak Irena kierownik szkolenia praktycznego, przedmioty zawodowe
49. Wesołowski Seweryn przedmioty zawodowe
50.  Wieliczka Maria przedmioty zawodowe
51. Wojtaczka Eugeniusz  fizyka