Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na europejskim rynku pracy

Europejskie staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Gorzowie Wlkp.

22 października w Zespole Szkół Gastronomicznych w Gorzowie Wlkp. odbyła się konferencja podsumowująca i upowszechniająca rezultaty projektu systemowego „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo„, realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zasadach Programu Leonardo da Vinci będącego częścią Programu „Uczenie się przez całe życie”, pt. „Nowoczesne kształcenie zawodowe – szansą na europejskim rynku pracy” oraz „Europejskie staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Gorzowie Wlkp.” , w którym wzięło udział 70 uczniów z klas technik organizacji usług gastronomicznych, technik żywienia i gospodarstwa domowego oraz technik żywienia i usług gastronomicznych.
Projekty zakładały odbycie czterotygodniowych staży w kilkunastu niemieckich restauracjach, kawiarniach i hotelach oraz w warsztatach Zakładu Promowania Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego Berlina-Brandenburgii we Frankfurcie nad Odrą.
Najistotniejszym celem projektu było podwyższenie kompetencji przyszłych pracowników gastronomii i hotelarstwa polegających na rozbudzeniu w nich twórczości i innowacyjności w sferze zawodowej, a także zwiększenie perspektyw na zatrudnienie, wyrównywanie szans edukacyjnych, uczestniczenie w europejskim rynku pracy oraz podwyższenie umiejętności interpersonalnych i językowych.
Podczas konferencji uczestnicy projektu opowiadali w języku polskim i niemieckim o swoich przeżyciach i korzyściach płynących z udziału w projekcie staży zagranicznych, przedstawiali zakres podejmowanych przez siebie zadań, a także mówili o atrakcyjnych formach spędzania czasu wolnego. Uzupełnieniem relacji uczniów była prezentacja multimedialna z wieloma zdjęciami z wyjazdu.
Wymiernym świadectwem zdobytych umiejętności był wydany każdemu stażyście certyfikat Europass Mobilność honorowany przez pracodawców w całej Unii Europejskiej. Uczniowie otrzymali także certyfikaty uczestnictwa w programie unijnym od organizacji przyjmującej i wysyłającej oraz certyfikaty z kursu doskonalącego język niemiecki.

Konkurs GOTUJ LOKALNIE rozstrzygnięty!

W sobotę, 27 września w Centrum Techniki Kulinarnej DORAM, rozstrzygnięty został ogólnopolski konkurs kulinarny „Gotuj lokalnie”, będący posumowaniem programu naszej fundacji.

W konkursie wzięło udział 10 ekip, wybranych w I etapie konkursu, z różnych regionów Polski, których zadaniem było zaprezentowanie na talerzu w nowoczesny sposób produktów regionalnych.

W skład komisji konkursowej weszli:

 • Jerzy Pasikowski – szef kuchni i prezes Fundacji Klubu Szefów Kuchni
 • Marcin Budynek – szef kuchni, założyciel i właściciel Akademii Kulinarnej Marcina Budynka
 • Tomasz Jakubiak – szef kuchni i dziennikarz kulinarny

Zadaniem każdego zespołu było przygotowanie dania głównego i przystawki lub deseru, których bazą były przede wszystkim polskie produkty tradycyjne i lokalne.

Zwycięzcami konkursu zostali:

 • I miejsce – Agnieszka Dymińska i Anna Łohonko – Zespół Szkół Gastronomicznych im. Febronii Gajewskiej-Karamać w Gorzowie Wielkopolskim
 • II miejsce – Maciej Pisarek i Kamila Woźniak – Zespół Szkół Gastronomicznych im.Febronii Gajewskiej-Karamać w Gorzowie Wielkopolskim Obie drużyny przygotował nauczyciel Paweł Salamon
 • III miejsce – Weronika Kozłowska i Bartłomiej Brzozowski – Zespół Szkół RCKU w Kościelcu, których opiekunem była Jolanta Chruścielska

Gratulujemy zwycięzcom!

Zwycięzcy zachwycili jurorów długo pieczonymi policzkami wieprzowymi w duecie kasz​anki, chrzanowej fasoli i esencji z majeranku oraz strudlem rolowanym z kozim serem, makiem i duszonymi wiśniami w półtoraku.​

Zadania pedagoga szkolnego w Zespole Szkół Gastronomicznych w Gorzowie Wlkp.

Nadrzędnym zadaniem pedagoga szkolnego jest udzielanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji szkolnej, rodzinnej i środowiskowej, dbanie o właściwy rozwój dzieci i młodzieży, i w tym celu podejmowanie działań wychowawczych, opiekuńczych, profilaktycznych, zaradczych. Zadania:

 1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów.
 2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów.
 3. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.
 4. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.
 5. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów.
 6. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 7. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.
 8. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
 9. Przewodniczenie Szkolnej Komisji Opiekuńczo- Wychowawczej.
 10. Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej – prowadzenie akcji stypendialnych oraz przewodniczenia Szkolnej Komisji Stypendialnej.
 11. Prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji związanej z zadaniami pedagoga szkolnego.

 

Zadania pedagoga szkolnego są określone przez :

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
 2. Statut Zespołu Szkół Gastronomicznych

FORMY POMOCY

​Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

 • ​​​Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
 • Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
 • Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
 • Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać.
 • Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
 • Chciałbyś z kimś porozmawiać.
 • Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.
 • Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.​

​Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

​Zasady pedagogiczne obowiązujące pedagoga szkolnego:

 • Zasada dyskretności opieki.
 • Zasada odpowiedzialności za pełny rozwój każdego ucznia.
 • Zasada ufności opiekuńczej.
 • Zasada podmiotowości ucznia.
 • Zasada bezwzględnej walki z zagrożeniami rozwoju uczniów.

​Uczniowie mogą się zgłaszać do pedagoga:

 • gdy nie radzą sobie z programem nauczania, chcą pomocy i rady z tym związanej,
 • gdy ktoś naruszy ich prawa;
 • gdy ktoś stosuje wobec nich przemoc;
 • gdy potrzebują pomocy i rady;
 • gdy chcą porozmawiać z kimś życzliwym;

​Rodzice uczniów mogą oczekiwać:​

– pomocy w rozwiązaniu sytuacji problemowej, dotyczącej ich dziecka:
 • ​trudności w nauce bądź niepowodzenia szkolne dziecka – możliwość rozpoznania przyczyn kłopotów w nauce, poprzez kontakt z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, diagnozującą przyczyny niepowodzeń szkolnych, deficyty rozwojowe dzieci;
 • problemy z zachowaniem dziecka (zmiany zachowania dziecka, problemy dziecka z rówieśnikami);

Nauczyciele mogą oczekiwać:

 • ​pomocy w zdiagnozowaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych uczniów;
 • analizy opinii o uczniach z poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 • współpracy w zakresie diagnozowania środowiska rodzinnego ucznia, rozpoznawania potencjalnych możliwości, bądź ograniczeń dziecka;
 • wspierania w podejmowaniu działań wychowawczych profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego i profilaktycznego (m.in. organizowanie imprez profilaktycznych, zajęcia wychowawcze z młodzieżą, realizowanie wybranych programów profilaktycznych, zajęcia dotyczące wyboru przyszłej szkoły i zawodu);
 • wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dotyczących uczniów (np. indywidualnych rozmów z uczniami, rodzicami uczniów sprawiającymi różnego rodzaju problemy wychowawcze, rozmów z agresorami, ofiarmi przemocy, uczniami wagarującymi, nieprzystosowaniem społecznym);
 • wsparcia w podejmowaniu działań mediacyjnych i kryzysowych w szkole.

Wykaz placówek pomocowych dla ofiar przemocy w rodzinie