Wspieranie rozwoju szkół i przedszkoli w Gorzowie Wielkopolskim

Projekt zrealizowany w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 3 przy Zespole Szkół Gastronomicznych współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Lider projektu: Miasto Gorzów Wlkp./ Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych Partner projektu: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. Okres realizacji projektu: od 01.11.2013 r. do 31.08.2014 r.

Głównym celem projektu było podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli i dyrektora szkoły, poprzez stworzenie i realizację planu wspomagania placówki spójnego z kierunkiem jej rozwoju, w obszarach wymagających szczególnego wsparcia. W projekcie udział wzięło: 33 osoby.

Projekt stanowił pilotaż nowego modelu systemu doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspomagania pracy szkoły, który będzie obowiązywał od 1 stycznia 2016 r. W ramach projektu zrealizowano dwa zadania merytoryczne, związane z wdrażaniem nowych narzędzi i sposobów wspomagania rozwoju szkoły.

Zadanie I – przeprowadzenie pełnego cyklu doskonalenia

Pierwszym zadaniem Projektu było przeprowadzenie pełnego cyklu doskonalenia nauczycieli i dyrekcji szkoły w obszarze „Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?”, na bazie oferty opracowanej w ramach Rocznego Planu Wspomagania (RPW). Realizacja tego zadania podzielona była na cztery etapy:

ETAP 1. Diagnoza potrzeb placówki;

ETAP 2. Doskonalenie pracy nauczycieli;

ETAP 3. Przełożenie nowych umiejętności nauczycieli na szkolną praktykę;

ETAP 4. Przygotowanie sprawozdania z realizacji RPW (rocznego planu wspomagania).

Za realizację zadania odpowiedzialny był Partner Projektu – Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. W wykonaniu zadania ZSZ nr 3 wspierała Pani Iwona Surdacka, pełniąca w projekcie funkcję Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji. Doskonalenie pracy nauczycieli wsparte zostało poprzez zaangażowanie ekspertów, specjalistów w zakresie tematyki doskonalenia. W ramach przetargu nieograniczonego wyłoniony został Salon Edukacyjny EMPIRIA Sp. z o.o. ze Szczecina, który przeprowadził: wykłady – 4 godziny, warsztaty – 30 godzin, konsultacje indywidualne i grupowe – 24 godziny.

Zadanie II – sieci współpracy i samokształcenia

W ramach drugiego zadania pracownicy ZSZ nr 3 uczestniczyli w pracach następujących sieci współpracy i samokształcenia:

  • sieci koordynowanej przez Panią Małgorzatę Niewiadomską: „Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania”, w ramach której dwie osoby uczestniczyły między innymi w 9 godzinach warsztatów prowadzonych przez eksperta Panią Joannę Marchewkę z Poznania,
  • sieci koordynowanej przez Panią Małgorzatę Chojnacką: „Jak radzić sobie ze szkolną absencją? – bezpieczeństwo w szkole”, w ramach której dwie osoby uczestniczyły między innymi w 9 godzinach warsztatów prowadzonych przez Salon Edukacyjny EMPIRIA Sp. z o.o. ze Szczecina,
  • sieci koordynowanej przez Panią Annę Jańczak: „Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów?”, w ramach której dwie osoby uczestniczyły między innymi w 9 godzinach warsztatów prowadzonych przez Jana Przewoźnika z Gorzowa Wlkp.,
  • sieci koordynowanej przez Panią Monikę Wysocką: „Rola dyrektora w promocji i budowaniu wizerunku szkoły”, w ramach której Dyrektor szkoły uczestniczył między innymi w 9 godzinach warsztatów prowadzonych przez profesora Jana Fazlagicia z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Odpowiedzialny za realizację tego zadania był Lider Projektu – Zespół Poradni PsychologicznoPedagogicznych.

Szczegółowe informacje nt. realizacji projektu są dostępne na podstronie internetowej