Aktywna młodość – pewniejsza przyszłość zawodowa

Projekt realizowany był od 1 sierpnia 1012 r. do 31.07.2014 r. przez Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. w partnerstwie z Miastem Gorzów Wlkp. w tym dziesięć szkół ponadgimnazjalnych, które zadeklarowały chęć udziału w projekcie na etapie jego przygotowania.

Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Celem projektu było uzupełnienie wiedzy oraz nabycie kompetencji ułatwiających wejście na rynek pracy przez 770 uczniów gorzowskich szkół w ramach zajęć pozalekcyjnych.

Uczniowie Zespołu Szkół Gastronomicznych wzięli udział

w następujących zajęciach, szkoleniach i praktyce:

 1. Doradztwo i opieka pedagogiczno –psychologiczna- 100 osób
 2. Doradztwo edukacyjno –zawodowe -100 osób
 3. Zajęcia wyrównawcze z matematyki -60 osób
 4. Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego -20 osób
 5. Zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego -20 osób
 6. Szkolenie -Operator wózków jezdniowych (dla pełnoletnich) -4 osoby
 7. Szkolenie -Zdobnictwo cukiernicze (Poznań) -10 osób
 8. Szkolenie -Barista (Poznań) -10 osób
 9. Szkolenie -Sommelier (Poznań) -10 osób
 10. Praktyka -Akademia Kulinarna Kurta Schellera (Warszawa) -9 osób.

Uczestnicy projektu otrzymali:

 1. Pakiet edukacyjny, tj. teczkę, notes, długopis,
 2. Materiały szkoleniowe, tj. podręczniki, ćwiczenia, słowniki,
 3. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 4. Poczęstunek w przerwach zajęć,
 5. Zwrot kosztów przejazdów,
 6. Zakwaterowanie, wyżywienie i opiekę na zajęciach wyjazdowych,
 7. Uczestnictwo w egzaminie sprawdzającym nabyte umiejętności na szkoleniach.

Uczniowie po zakończeniu zajęć otrzymali certyfikaty lub zaświadczenia o ukończeniu szkolenia lub stosowne uprawnienia. Szkoła została doposażona w dwie tablice interaktywne.

Szkolny koordynator projektu
Irena Wachowiak