Podróże po wiedzę i kulturę

Zespół Szkół Gastronomicznych im. Febronii Karamać w Gorzowie Wlkp. został zakwalifikowany do realizacji projektu pt.: Podróże po wiedzę i kulturę. W programie Szkoła Równych Szans współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Celem projektu jest:

  • zapewnienie równości szans edukacyjnych uczniów ZSG
  • umożliwienie młodzieży zdobywanie dodatkowych wiadomości i umiejętności ułatwiających dalszą edukację, karierę zawodową, prawidłowe funkcjonowanie w rodzinie i społeczeństwie, pogłębienie i zaciśnienie współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym.

W ramach projektu zaplanowano:

  • warsztaty interdyscyplinarne pozwalające na pogłębianie i zdobywanie nowych wiadomości z zakresu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych
  • wykorzystywanie technik multimedialnych w poszukiwaniu, gromadzeniu i systematyzowaniu wiadomości,
  • udział uczniów w wycieczkach do ciekawych miejsc związanych z historią, kulturą, nauką i rekreacją (tzn. do Puszczy Białowieskiej i Malborka, Torunia, Gniezna i Biskupina, w Tatry polskie – Zakopane, do Krakowa, Oświęcimia i Wadowic, oraz do Poznania i Warszawy),
  • zwiedzanie zakładów branży gastronomicznej, hotelarskiej i piekarskiej,
  • udział w widowiskach i spektaklach teatralnych w Poznaniu i Gorzowie Wlkp.
  • integrację ze środowiskiem lokalnym poprzez włączenie młodzieży ze świetlic socjoterapeutycznych, domu dziecka, młodzieży z Zespołu Szkół nr 14 do udziału w programie,
  • aktywizację członków kół zainteresowań tj. Koła Przyjaciół Dzieci, Koła Wolontariatu, Koła Turystyki Pieszej, Klubu Europejskiego.Podsumowując rezultaty należy stwierdzić, iż projekt zmienił sposób postrzegania przez naszych uczniów potrzeb drugiego człowieka, młodzież dostrzegła możliwość zwiększenia się ich szans edukacyjnych poprzez uczestnictwo w działaniach realizowanych w ramach projektu a dodatkowa wiedza, kompetencje i umiejętności bezsprzecznie przyczyniły się do ich rozwoju intelektualnego i emocjonalnego. W nawiązaniu do ankiety przeprowadzonej przed przystąpieniem szkoły do realizacji projektu, należy stwierdzić, iż wynik 25 % z 255 osób, które wskazały na udział w wycieczkach dydaktycznych zmienił się w sposób diametralny i spowodował, iż prawie każdy uczeń naszej szkoły był objęty jakimś rodzajem działania projektowego.Realizacja projektu Podróże po wiedzę i kulturę, jego jakość w opinii uczestników była zgodna z założeniami, nie odbiegała od zamierzeń merytorycznych i spełniała oczekiwania uczniów ZSG.Należy podkreślić zaangażowanie osób odpowiedzialnych za poszczególne działania, ich determinację związaną z troską o prawidłowy przebieg realizowanego projektu, chęć niesienia pomocy uczniom i służenia im nieocenioną radą zarówno podczas warsztatów jak i wycieczek tematycznych. Nauczyciele – specjaliści od współczesnych technik informatycznych przekazywali swoją wiedzę i umiejętności niezbędne do obsługi pozyskanego sprzętu multimedialnego (laptopa, kamery i aparatu cyfrowego, odtwarzacza multimedialnego) w procesie przygotowywania prezentacji i administrowania projektem.Odnotowano również fakt, urozmaicenia i poszerzenia treści merytorycznych wykraczające poza ramy przyjęte w projekcie – w efekcie czego młodzież zyskała szansę pogłębienia wiedzy teoretycznej.W opinii nauczycieli nie biorących bezpośredniego udziału w projekcie, awans Zespołu Szkół Gastronomicznych do realizacji programu Szkoła równych szans okazał się ogromnym sukcesem stwarzającym możliwości, zwłaszcza dla uczniów z terenów wiejskich oraz pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, które nigdy by nie zaistniały, gdyby nie szansa uczestnictwa szkoły w projekcie.